Bagong Lipunan announces 7 important days in 2017

Inihayag ng Bagong Lipunan ang pitong mahalagang araw na dapat tandaan ng mga Marcos loyalists sa 2017.

Ang February 25 ay ang araw na kinidnap ang pamilyang Marcos ng mga Amerikano.  Ito ay dahil hindi sinunod ang hiniling ni dating pangulong Marcos na dalhin sila Paoay, Ilocos Norte at sa halip ay dinala sila sa Hawaii, USA noong 1986.

Ang May 1 ay ang araw na ikinasal si dating Congressman Ferdinand E. Marcos kay Imelda Romualdez noong 1954 sa Baguio City at sinundan ng seremonya sa Pro Cathedral of San Miguel sa Manila.

Ang September 11 ay ang araw na ipinanganak si Ferdinand E. Marcos sa Sarrat, Ilocos Norte noong 1917.  Ang kanyang mga magulang ay sina Mariano Marcos at Josefina Edralin.

Ang September 21 ay ang “Araw ng Kaligtasan” dahil nasugpo ni dating pangulong Ferdinand E. Marcos ang pagdami ng mga komunista na suportado ng China na gustong magkaroon ng giyera sa bansa gaya ng nangyari sa South Vietnam upang maging komunista na rin ang bansang Pilipinas.

wp-justice-for-marcos-ang-niligtas-ng-martial-law

VIDEO: Ang Niligtas Ng Martial Law

Ang September 28 ay ang araw ng pagkamatay ng dating pangulong Ferdinand E. Marcos, sa edad na 72, sa St. Francis Medical Center saHonolulu, Hawaii, USA.

Ang November 9 ay ang araw na nanalo si dating Senate President Ferdinand E. Marcos bilang pangulo ng Pilipinas noong 1965 kung saan nakakuha siya ng 51.94% na boto.

Ang November 18 ay ang araw ng paglibing kay dating pangulong Ferdinand E. Marcos sa Libingan ng mga Bayani (LNMB) at dapat gugunitain bilang “Marcos Day” dahil si dating pangulong Ferdinand E. Marcos ang naglitas sa bansang Pilipinas laban sa mga komunista na suportado ng China noong 1972.  At dahil dyan, maituturing na bayani ng bansa si dating pangulong Marcos.  Maliban sa pagiging bayani, si dating pangulong Marcos din ang nagpatayo ng maraming unibersidad sa buong bansa.  Siya rin ang nagpagawa ng mga imprastraktura na tinaguriang pinakauna sa Southeat Asia.  Gumawa rin si dating pangulong Marcos ng maraming magandang batas na ang layunin ay madisiplina at mapaunlad ang buhay ng bawat Pilipino.

wp-ferdinand-marcos-finally-buried-libingan-ng-mga-bayani

VIDEO: Hero’s Burial of Marcos

bagong-lipunan-announces-7-important-days-in-2017

 

(Bagong Lipunan has announced the 7 important days that must be remembered by Marcos loyalists this 2017.

February 25 is the day the Marcos family were kidnapped by the Americans.  This is because the Americans did not follow the instructions of former President Marcos to bring them to Paoay, Ilocos Norte and instead, brought them to Hawaii, USA in 1986.

May 1 is the day former Congressman Ferdinand E. Marcos married Imelda Romualdez in 1954 in Baguio City and followed by a ceremony at Pro Cathedral of San Miguel in Manila.

September 11 is the day Ferdinand E. Marcos was born in Sarrat, Ilocos Norte in 1917.  His parents are Mariano Marcos and Josefina Edralin.

September 21 is the “Day of Salvation” because former president Ferdinand E. Marcos was able to stop the surge of communist people, supported by China, that aims to start a war just like what happened in South Vietnam so that Philippines will be a communist country.

September 28 is the day former president Ferdinand E. Marcos died, at the age of 72, at St. Francis Medical Center saHonolulu, Hawaii, USA.

November 9 is the day former Senate President Ferdinand E. Marcos won as President of the Philippines, in 1965, with 51.94% votes.

November 18 is the day former president Ferdinand E. Marcos was buried at the Libingan ng mga Bayani (LNMB) and should be commemorated as “Marcos Day” because former president Ferdinand E. Marcos saved the Philippines from the communists who are supported by China in 1972.  And because of that, Marcos is considered as one of the Philippine heroes.  Aside from being a hero, former president Marcos established so many state universities across the country.  He also built infrastructure considered to be first in Southeast Asia.  Also, he created so many laws that aims to discipline and improve the lives of every Filipino.)

 

Please like & share:

Help us share the truth.